STYRELSEN

Ordförande: Marianne Wrenne Larsson

Vice ordförande: Helen Boresson Holmberg

Kassör: Kjell-david Johnson

Sekreterare: Margareta Johansson

Ledamot: Anna-Maria Folkesson

Suppleant: Henrik Helgesson och 

Revisorer: Jane Kruuse af Verchou och Petter Westlund.

Vill du bli medlem?

 

Är du konstnär, skriven i Mjölby kommun och intresserad av att vara med oss i Mjölby Konstrunda?


Skicka in din ansökan senast 15 januari året för konstrundan till Marianne Wrenne-Larsson på adresss:


Marianne Wrenne-Larsson

Mogarps Gård 1

595 96 MjölbyVar vänlig läs/acceptera krtiterier och stadgar nedan. 

 

 

 Bifoga följande i din ansökan:

 

  • Namn
  • Postadress
  • E-postadress
  • Utskrifter/foton av minst fem verk som är utförda under de senaste tre åren
  • Ditt CV
  • En A4 om dig och din konstnärliga verksamhet

Kriterier för att deltaga i Mjölby Konstrunda

 
1. Ansökan till Mjölby konstrunda ska ha inkommit senast den 15 januari året för aktuell konstrunda. Verken, som presenteras i original eller som foto i hög kvalitet, skall inte vara äldre än tre år.


2. Konstnären ska vara minst 20 år vid ansökningstillfället.


3. Konstnären måste få godkänt på sin ansökan om att delta i Mjölby konstrunda. Ansökan bedöms av alla närvarande medlemmar vid ett urvalsmöte och 2/3 majoritet av ja-röster erfordras.


4. Konstnären är skriven i Mjölby kommun.


5. Konstnären betalar sin deltagaravgift före februari månads utgång.


6. Konstnären har tillgång till egen e-postadress och läser sin e-post regelbundet.


7. Konstnären förbinder sig att delta aktivt i det gemensamma arbetet med Mjölby Konstrunda.


8. Konstnären ordnar själv utställningslokal, som är lämplig för konstexponering. Utställningslokalen skall vara belägen inom Mjölby kommuns gränser.


9. Konstnären närvarar på sin utställningsplats under konstrundans öppettider.


10. De verk som konstnären lämnar in till samlingsutställningen, ska vara till salu. Verken skall ej vara mer än tre år gamla.


11. Konstnär, som tidigare deltagit i Mjölby Konstrunda, behöver inte göra ny ansökan.


12. Om konstnär ej solidariskt uppfyller dessa kriterier kan medlemskapet omprövas.

Kriterier, regler och anvisningar för gästutställare och värdar


♥ Kostnad för gästutställare är 500 kr som betalas in till föreningens bankgiro 166-9928. Avgiften erlägges senast den 15 februari det år som
Konstrundan äger rum.
♥ Gästutställaren ska inte vara från Mjölby kommun.
♥ Man har rätt att delta som gästutställare i Mjölby Konstrunda 1 gång. Ordinarie utställare ansvarar för kvalitetenhos gästens alster.

♥ Gästutställaren ska delta i samlingsutställningen på samma villkor som
ordinarie utställare i Konstrundan.
♥ Värden ansvarar för kontakt och information till och från gästutställaren om
rutinerna kring konstrundan. Värden ansvarar för att begärda data kommer in till
folder och hemsida inom utsatt tidsram.
♥ Värden avgör om gästutställaren ska delta i det förberedande arbetet inför
konstrundan. Om så ska ske lämpligen i värdens arbetsgrupp.
♥ Värden ansvarar för lämplig utställningslokal i samråd med gästutställaren.

STADGAR FÖR MJÖLBY KONSTRUNDA


Antagna vid allmänt möte 14 februari 2023 


§1 Vår förenings namn är Mjölby Konstrunda.
§2 Mjölby Konstrundas hemort är Mjölby. Mjölby Konstrunda är obunden i ideologiskt,
religiöst och politiskt hänseende.
§3 Målet för Mjölby Konstrundas verksamhet är att årligen arrangera en konstrunda inom
Mjölby kommuns gränser. Syftet är att hos allmänheten sprida kännedom om
Mjölbys verksamma konstnärer och på så sätt stimulera intresset för konst och kultur.
§4 Verksamheten skall drivas av alla medlemmar och ledas av en styrelse.
Ordförande och kassör är var för sig Mjölby Konstrundas firmatecknare.
§5 Medlem kan den bli som uppfyller våra fastställda kriterier (separat dokument).
Avgiften fastställes vid årsmötet, och erlägges senast den 15 februari det år som
Konstrundan äger rum.
Årsavgiften skall erläggas också av den, som något år kommer att vara förhindrad
att vara med i själva konstrundan. Anmälan om deltagande skall ha inkommit till
styrelsen senast 15 december.
§6 Varje medlem har vid omröstning en röst.
§7 Styrelsen skall bestå av ordförande, fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter.
Styrelsen väljs vid årsmötet. Ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på
två år. Valen sker så att av de fyra ledamöterna väljs två stycken på två år. De övriga
två väljs på nästkommande årsmöte och då också på två år. Suppleanter väljs på ett år.
Styrelsen konstituerar sig omedelbart efter årsmötet.
Den mening som styrelsens majoritet har, gäller. Vid lika röstetal har ordförande
utslagsröst. Styrelsen är beslutför när halva antalet ledamöter är närvarande
Styrelsen är beslutande organ i alla ärenden utom vid inröstning av nya medlemmar.
Utgåva 20230214
§8 Verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Årsmötet skall hållas innan februari
månads utgång. Personlig kallelse utsändes via e-post senast två veckor före årsmötet.
Följande dagordning skall tillämpas vid årsmötet.
Val av justeringsmän för årsmötet
Godkännande av kallelse till årsmötet
Godkännande av dagordningen
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Föredragning av verksamhetsberättelsen
Föredragning av kassarapport och revisionsberättelse
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Val av Mjölby Konstrundas ordförande för ett år
Val av styrelseledamöter, två år
Val av två suppleanter, ett år
Val av valberedning, två ledamöter, ett år
Val av revisorer, ett år
Beslut om medlemsavgiften
Övriga ärenden
Mötets avslutande
§9 Kallelse till medlemsmöte skall nå medlemmarna två veckor i förväg.
§10 För att ändra dessa stadgar, krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande
medlemsmöten, varav ett årsmöte.
§11 Mjölby Konstrundas upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra
följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Innestående tillgångar skall efter revision
jämnt fördelas mellan medlemmarna.